Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

19.12.19 r. Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu w trybie z wolnej ręki

OGŁOSZENIE

z dnia 19.12.2019

Dyrektora Gminnego Centrum Usług Wspólnych w sprawie przeprowadzenia procedury sprzedaży pojazdu w trybie z wolnej ręki

 

Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach, 47-300 Krapkowice, ul. Kwiatowa 7 powiat krapkowicki , województwo opolskie, NIP:1990114914, REGON: 365934518, zaprasza do składania ofert pisemnych na zakup środka trwałego – autobusu szkolnego GIMBUS.

Postawa prawna: Zarządzenie nr 34/2019 Dyrektora Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach z dnia 19.12.2019r

Podstawowe dane identyfikacyjne pojazdu:

 1. Marka : JELCZ
 2. Model: M 121 MB/1
 3. Rok produkcji : 2000,
 4. Nr rejestracyjny : OKR 02AA
 5. Wskazania drogomierza: 763297 km.
 6. Nr identyfikacyjny (VIN): SUSL1422VY0000640,
 7. Silnik z zapłonem samoczynnym, pojemność 4580 cm, moc 114 Kw,
 8. Kolor powłoki lakierniczej : pomarańczowy
 9. Dopuszczalna masa całkowita : 12000 kg
 10. Liczba miejsc siedzących : 45,
 11. Liczba osi / rodzaj napędu / skrzynia biegów- manualna,
 12. Data pierwszej rejestracji : 26.07.2000
 13. Data ważności badania technicznego: 29.02.2020

 

Wyposażenie standardowe :

 

 1. ABS, dach regulowany mechanicznie ( 2szt), fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie.

Cena wywoławcza wynosi 1/3 wartości szacowanej tj. 5.500 zł.( słownie złotych: pięć tysięcy pięćset złotych).

 

Miejsce i termin składania wniosku:

 1. Wniosek o wzięcie udziału w negocjacjach należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Gminnego Centrum Usług Wspólnych Krapkowice, 47-300 Krapkowice, ul. Kwiatowa 7 do dnia 07.01.2020 r. Wnioski należy składać w zamkniętych  kopertach z napisem „sprzedaż autobusu szkolnego z wolnej ręki”. W ofercie należy podać imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon kontaktowy oferenta oraz oferowaną cenę nabycia.
 2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd:

W dni roboczegodzinach od 08:30 do 14:00 na parkingu Szkoły Podstawowej nr 1 w Krapkowicach ul. Kwiatowa 7 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach nr tel.: 077 4749215 wew.200.

 

 

Wnioski mogą składać:

1.Osoby fizyczne( zobowiązane są do okazania dowodu osobistego)

2.Osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedłożenia aktualnych wypisów z właściwego dla danego podmiotu rejestru ( KRS, CEiDG ).

 

Wybór oferenta:

 1. Do wzięcia udziału w negocjacjach zostaną zaproszone osoby, które złożyły wnioski.
 2. Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach w ciągu 3 dni roboczych od dnia zakończenia naboru wniosków, poinformuje za pośrednictwem drogi mailowej lub telefonicznej o terminie i miejscu negocjacji.
 3. Z negocjacji zostanie sporządzony protokół, stanowiący podstawę ustalenia ceny sprzedaży.
 4. Nabywcą przedmiotu sprzedaży będzie osoba, która zaoferuje najwyższą cenę.
 5. W negocjacjach mogą brać udział wszystkie osoby, które złożyły wniosek i zostały na nie zaproszone.
 6. Podstawą nabycia  przedmiotu sprzedaży będzie podpisanie umowy oraz wystawienie faktury dla oferenta.   
 7. Wydanie autobusu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, po uiszczeniu opłaty. Kupujący dokona płatności za przedmiot umowy, przelewem na rachunek Sprzedającego: Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach ul. Kwiatowa 7 47-300 Krapkowice  nr konta: 45 88840004 2001 0034 3396 0001 w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży i wystawienia faktury VAT.
 8. Sprzedający nie udziela gwarancji na przedmiot sprzedaży.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne autobusu.
 10. Zastrzega się, że Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach przysługuje prawo odstąpienia od procedury sprzedaży lub jej unieważnienia bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn oraz prawo przerwania procedury na każdym etapie.
 11. W razie odstąpienia od sprzedaży, oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu.
 12. W Gminnym Centrum Usług Wspólnych można się zapoznać z wyceną rzeczoznawcy. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego pojazdu.

 

 

Informacja dodatkowe:

 1. Informacja o wynikach postępowania zostanie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach.
 2. Odbiór będzie odbywać się  na koszt nabywcy.

Załączniki:

 1. PDFWzór wniosku – zal.1.pdf
 2. PDFWzór umowy sprzedaży- zał.2..pdf