Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PRZEZ GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH KRAPKOWICE ŚRODKA TRWAŁEGO – AUTOBUSU SZKOLNEGO

II OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PRZEZ GMINNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH KRAPKOWICE ŚRODKA TRWAŁEGO – AUTOBUSU SZKOLNEGO

z dnia 29.11.2019 roku

w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

 

Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach, 47-300 Krapkowice, ul. Kwiatowa 7 powiat krapkowicki , województwo opolskie, NIP:1990114914, REGON: 365934518, zaprasza do składania ofert pisemnych na zakup środka trwałego – autobusu szkolnego.

Postawa prawna: Zarządzenie nr 15 /2019 Dyrektora Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach z dnia 29.10.2019r.

Podstawowe dane identyfikacyjne pojazdu:

 1. Marka : JELCZ
 2. Model: M 121 MB/1
 3. Rok produkcji : 2000,
 4. Nr rejestracyjny : OKR 02AA
 5. Wskazania drogomierza: 763297 km.
 6. Nr identyfikacyjny (VIN): SUSL1422VY0000640,
 7. Silnik z zapłonem samoczynnym, pojemność 4580 cm, moc 114 Kw,
 8. Kolor powłoki lakierniczej : pomarańczowy
 9. Dopuszczalna masa całkowita : 12000 kg
 10. Liczba miejsc siedzących : 45,
 11. Liczba osi / rodzaj napędu / skrzynia biegów- manualna,
 12. Data pierwszej rejestracji : 26.07.2000
 13. Data ważności badania technicznego: 29.02.2020

 

Wyposażenie standardowe :

 

 1. ABS, dach regulowany mechanicznie ( 2szt), fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Gminne Centrum Usług Wspólnych Krapkowice, 47-300 Krapkowice, ul. Kwiatowa 7 sekretariat – do dnia 09.12.2019 r

 

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd:

W dni roboczegodzinach od 08:30 do 14:00 na parkingu Szkoły Podstawowej nr.1 w Krapkowicach ul. Kwiatowa 7 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach nr tel.: 077 4749215 wew.200.

 

Cena wywoławcza : 13 200,00 zł( słownie złotych: trzynaście tysięcy dwieście złotych gr.00/100).

 

Oferty mogą składać:

1.Osoby fizyczne( zobowiązane są do okazania dowodu osobistego)

2. Osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedłożenia aktualnych wypisów z właściwego dla danego podmiotu rejestru ( KRS, CEiDG ).

 

Wybór oferenta:

 1. Wybrana zostanie oferta, która opiewa na najwyższą cenę spośród złożonych ofert według wartości zakupu.
 2. O wyborze oferty zostaną powiadomieni wszyscy oferenci, drogą pisemną.
 3. Z oferentem, który złożył najwyższą ofertę zostanie podpisana umowa. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do ogłoszenia.
 4. Podpisana umowa jest podstawą do wystawienia faktury VAT dla oferenta.
 5. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości do oferentów, którzy złożyli te oferty złożone zostanie dodatkowe zapytanie z ofertą postąpienia od dotychczas oferowanej ceny o wartość nie niższą niż 200,00 zł, do uzyskania najwyższej ceny, a pojazd zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę.
 6. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 7. Wydanie autobusu nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, po uiszczeniu opłaty. Kupujący dokona płatności za przedmiot umowy, przelewem na rachunek Sprzedającego: Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach ul. Kwiatowa 7 47-300 Krapkowice  nr konta: 45 88840004 2001 0034 3396 0001 w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży i wystawienia faktury VAT.
 8. Zastrzega się, że Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach przysługuje prawo odstąpienia od procedury sprzedaży lub jej unieważnienia bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn oraz prawo przerwania procedury na każdym etapie.

W Gminnym Centrum Usług Wspólnych można się zapoznać z wyceną rzeczoznawcy. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego pojazdu.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne autobusu.

 

Informacja dodatkowe:

 1. Informacja o wynikach postępowania zostanie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach.
 2. Odbiór będzie odbywać się na koszt nabywcy.

Załączniki:

 1. Wzór formularza ofertowego – zał.1,
 2. Wzór umowy sprzedaży- zał.2.

 

Załączniki:

PDFWzór formularza ofertowego – zał.1.pdf

PDFWzór umowy sprzedaży- zał.2.pdf