Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

22.11.2019 r. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach  ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

do Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach

 

 

 • Nazwa i adres jednostki

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach

ul. Kwiatowa 7, 47-300 Krapkowice.

 

Wymiar zatrudnienia:      1 pełny etat

 

Określenie stanowiska –Księgowy Gminnego Centrum Usług Wspólnych 

w Krapkowicach.

 

 • Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania za przestępstwa: przeciw mieniu, przeciw obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie średnie lub wyższe , o profilu rachunkowość, bankowość, ekonomiczne lub pokrewne,
 6. minimum 2 letni staż pracy, na samodzielnym stanowisku (mile widziana księgowość budżetowa)
 7. znajomość przepisów prawnych:

 

ustawy o finansach publicznych,

ustawy o samorządzie gminnym,

ustawy o pracownikach samorządowych,

ustawy o rachunkowości,

ustawy o systemie oświaty,

ustawy – Karta Nauczyciela,

kodeksu postępowania administracyjnego

 

 

 • Wymagania dodatkowe:

 

 1. umiejętność biegłej obsługi komputera pakiet MS Office, obsługi komputerowych programów księgowych, aplikacjibiurowych,
 2. umiejętność pracy w zespole, rzetelność,
 3. samodzielność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji, komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność za powierzone zadania,
 4. umiejętność analizy i syntezy informacji.

 

 

 

 

 

 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

 

 1. Bieżące prowadzenie rejestru faktur zakupu i sprzedaży placówek obsługiwanych przez Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach,
 2. kwalifikowanie dowodów księgowych ( dekretacja) do ujęcia w księgach rachunkowych, dotyczących w szczególności wydatków własnych, zleconych, prowadzenia wyodrębnionych ewidencji księgowych w ramach funduszy strukturalnych,
 3. kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych,
 4. sporządzanie przelewów bądź dowodów księgowych,
 5. wstępna kontrola zgodności z planem finansowym,
 6.  
 7. rozliczanie delegacji służbowych,
 8. prowadzenie ewidencji umów, porozumień powodujących powstanie zobowiązania jednostki,
 9. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 10. prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 11. okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 12. wycenę aktywów i pasywów,
 13. ustalenie wyniku finansowego,
 14. sporządzanie sprawozdań finansowych,
 15. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych, oraz pozostałej dokumentacji.
 16. w wykonywaniu swoich zadań pracownik współpracuje z głównym księgowym i dyrektorem GCUW oraz dyrektorem placówki oświatowej

 

 

 

 • Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy:

Praca w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr.1 w Krapkowicach, ul. Kwiatowa 7,       47-300 Krapkowice. Budynek szkoły wyposażony w podjazd i windę.

 

Stanowisko pracy:

Stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej z obsługą komputera, oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy z przewagą wysiłku umysłowego.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GCUW, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej, oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – nie dotyczy.

 

 • Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie, (własnoręczny podpis),
 • CV – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanychstanowiskach (własnoręczny podpis),
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o znajomości aktów prawnych znajdujących się w wymaganiach niezbędnych w punkcie 7,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, muszą być opatrzone klauzulą o treści : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 t.j. z dnia 24.05.2018 r.)oraz ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1282)”.

 

 

 • Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

Dokumenty należy złożyć lub przesłać na adres Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach ul. Kwiatowa 7, 47-300 Krapkowice w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na Księgowego Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach” w terminie do 13.12.2019, do godziny 14:00.

 

 • Informacje dodatkowe:

 

 • dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów, oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami,
 • osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu, oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania, zostaną poinformowane indywidualnie i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjna,
 • nadesłane dokumenty nie będą zwracane,
 • informacja o wynikach naboru będzie umieszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach,
 • kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, że korzysta z pełni praw publicznych, oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

 

Krapkowice, dnia 22.11.2019 r.                                               

         

                      Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych

w Krapkowicach

/-/ Agnieszka Kasper

 

ZAŁĄCZNIKI: