Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

09.08.2019 r. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach  ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

do Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach

 

 

 1. Nazwa i adres jednostki

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach

ul. Kwiatowa 7, 47-300 Krapkowice.

 

Wymiar zatrudnienia:          1 pełny etat

 

Określenie stanowiska – Główny księgowy Gminnego Centrum Usług Wspólnych 

w Krapkowicach.

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania za przestępstwa: przeciw mieniu, przeciw obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. spełniony jeden z poniższych warunków :
 • - ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie , ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 –letni staż w księgowości,
 • - ukończone średnie, policealne lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letni staż w księgowości,
 • - posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 1. niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 2. posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości budżetowej jednostek samorządowych;
 3. znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej ( Karta Nauczyciela, Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych,)
 4. znajomość aktów prawnych związanych z rachunkowością budżetową (ustawa o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku od towarów i usług, rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont)

 

 

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 1. doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego w publicznych jednostkach budżetowych,
 2. umiejętność obsługi komputerowych programów księgowych, aplikacji  biurowych,
 3. samodzielność , dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność podejmowania decyzji,                                                      umiejętności menedżerskie, inicjatywa i dynamika w działaniu, rzetelność, dokładność, terminowość, poczucie odpowiedzialności a realizowane zadania;
 4. prawo jazdy kategorii B.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

        Główny Księgowy Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach:

 1. sprawuje bezpośredni nadzór nad finansami Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach i jednostkami obsługiwanymi,
 2. sprawuje bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów finansowych Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach, oraz pomiędzy Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach, a jednostkami obsługiwanymi,
 3. sprawuje bezpośredni nadzór nad opracowaniem i wykonaniem planów finansowych  dochodów i wydatków,
 4. sprawuje bezpośredni nadzór nad prowadzeniem rozliczeń finansowych zgodnie z planem budżetowym i przepisami ustawy o rachunkowości,
 5. sprawuje bezpośredni nadzór nad prowadzeniem zapisów księgowych,
 6. sporządza, w zakresie sprawozdawczości finansowej: bilans wraz z załącznikami  i inne obowiązujące sprawozdania (GUS, ZUS, US, itp.) dotyczące Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach, oraz opracowuje sprawozdania budżetowe Rb,
 7. sprawuje nadzór nad sprawozdawczością finansową: bilansu wraz z załącznikami i innymi obowiązującymi sprawozdaniami (GUS, ZUS, US, itp.) dotyczących jednostek obsługiwanych, oraz nad sprawozdawczością budżetową (Rb),
 8. pełni funkcję kierowniczą nad pracownikami na stanowiskach ds. księgowo – finansowych,
 9. ponosi odpowiedzialność służbową przed Dyrektorem Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach za prawidłową realizację swoich obowiązków i zadań współdziała ze Skarbnikiem Miasta i Wydziałem Finansowym Urzędu Miasta  i Gminy Krapkowice w zakresie polityki budżetowej Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach i jednostek obsługiwanych,
 10. kontrasygnuje czynności prawne mogące spowodować powstanie zobowiązań finansowych Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach, oraz jednostek obsługiwanych.

 

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy:

Praca w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach, ul. Kwiatowa 7, 47-300 Krapkowice. Budynek szkoły wyposażony w podjazd i windę.

Stanowisko pracy:

Stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej z obsługą komputera, oraz urządzeń biurowych w pełnym wymiarze czasu pracy z przewagą wysiłku umysłowego.

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GCUW, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej, oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – nie dotyczy.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie, (własnoręczny podpis),
 • CV – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych  stanowiskach (własnoręczny podpis),
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o znajomości aktów prawnych znajdujących się w wymaganiach niezbędnych w punkcie 8 i 9,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku, na które jest prowadzony nabór,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, muszą być opatrzone klauzulą o treści : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 t.j. z dnia 24.05.2018 r.)oraz ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1282)”.

 

 

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 

Dokumenty należy złożyć lub przesłać na adres Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach ul. Kwiatowa 7, 47-300 Krapkowice w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na Głównego Księgowego Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach” w terminie do 19.08.2019, do godziny 14:00.

 

 1. Informacje dodatkowe:

 

 • dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
 • postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów, oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami,
 • osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu, oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania, zostaną poinformowane indywidualnie i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjna,
 • nadesłane dokumenty nie będą zwracane,
 • informacja o wynikach naboru będzie umieszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach,
 • kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, że korzysta z pełni praw publicznych, oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

 

Krapkowice, dnia 09.08.2019 r                                                 

         

                      Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych

w Krapkowicach

/-/ Agnieszka Kasper