Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

25.10.2018 r. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH I KADR

 

Nazwa i adres jednostki:

Gminne Centrum Usług Wspólnych
ul. Kwiatowa 7, 47-300 Krapkowice

Wymiar zatrudnienia:

1 pełny etat

Określenie stanowiska:

REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH I KADR

 

Wymacania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie:
 2. pełna zdolność do czynności prawnych ora/, korzystania z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie średnie lub wyższe, o profilu administracja, ekonomia, zarządzanie
 6. Znajomość przepisów prawnych;

 

- kodeksu postępowania administracyjnego., ustawy o systemie oświaty, Kodeksu Pracy, ustawa o czasie pracy kierowców, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów BHP.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność biegłej obsługi komputera pakiet biurowy MS Office;
 2. umiejętność pracy w zespole, rzetelność:
 3. samodzielność w podejmowaniu decyzji, komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność za powierzone zadania;
 4. umiejętność analizy i syntezy informacji.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników GCUW,
 2. prowadzenie ewidencji delegacji pracowników GCUW,
 3. przygotowywanie pism dotyczących bieżącej korespondencji,
 4. prowadzenie księgi korespondencyjnej, pocztowej książki nadawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. tygodniowe wystawiane kierowcom kart drogowych, rejestrowanie ich w księdze druków ścisłego zarachowania
 6. prowadzenie bieżącej poczty w formie wysyłania listów na Poczcie Polskie,
 7. prowadzenie sekretariatu w GCUW,
 8. sporządzanie analiz statystycznych w zakresie spraw kadrowych,
 9. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników GCUW,
 10. organizowanie okresowych badań lekarskich dla pracowników GCUW,
 11. przygotowanie dokumentacji emerytalnej oraz dokumentacji do ustalenia kapitału początkowego,
 12. sporządzanie raportów i sprawozdań dotyczących zatrudnienia w GCUW,
  wykonywanie innych poleceń Dyrektora jednostki.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:
Praca w budynku Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach.

Stanowisko pracy:
Stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej z obsługą komputera oraz urządzeń biurowych, w pełnym wymiarze czasu pracy z przewagą wysiłku umysłowego. Praca samodzielna, lekka.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 0%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. podpisany własnoręcznie list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. CV – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis);
 4. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe;
 5. kopia świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, muszą być opatrzone klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 t.j. z dnia 24.05.2018r.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)”.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć lub przesłać na adres Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach, ul. Kwiatowa 7, 47-300 Krapkowice w terminie do 7 listopada 2018 r. do godz. 1400.

Informacje dodatkowe:

 1. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami.
 3. Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania, zostaną poinformowane indywidualnie i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
 4. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
 5. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie biuletynu informacji publicznej Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach.
 6. Kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, że korzysta z pełni praw publicznych oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.