Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

28.09.2018 r. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.

Nazwa i adres jednostki:

Gminne Centrum Usług Wspólnych
ul. Kwiatowa 7, 47-300 Krapkowice

Wymiar zatrudnienia:

1 pełny etat

Określenie stanowiska:

księgowy

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie średnie lub wyższe, o profilu rachunkowość, bankowość, ekonomiczne lub pokrewne;
 6. minimum 3-miesięczny staż pracy na stanowisku księgowego lub ds. płac, finansów;
 7. znajomość przepisów prawnych:
 • ustawy o finansach publicznych;
 • ustawy o samorządzie gminnym;
 • ustawy o pracownikach samorządowych;
 • ustawy o rachunkowości;
 • ustawy o systemie oświaty;
 • ustawy - Karta Nauczyciela;
 • kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność biegłej obsługi komputera – pakiet biurowy MS Office;
 2. umiejętność pracy w zespole, rzetelność;
 3. samodzielność w podejmowaniu decyzji, komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność za powierzone zadania;
 4. umiejętność analizy i syntezy informacji.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

 1. bieżące prowadzenie rejestru faktur zakupu i sprzedaży placówek obsługiwanych przez Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach;
 2. kwalifikowanie dowodów księgowych (dekretacja) do ujęcia w księgach rachunkowych, dotyczących w szczególności wydatków własnych, zleconych, prowadzenie wyodrębnionych ewidencji księgowych w ramach funduszy strukturalnych;
 3. kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych;
 4. sporządzanie przelewów bądź dowodów księgowych;
 5. wstępna kontrola zgodności z planem finansowym;
 6. nadzorowanie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów, rachunków, faktur zakupowych;
 7. rozliczanie delegacji służbowych;
 8. prowadzenie ewidencji umów, porozumień powodujących powstanie zobowiązania jednostki;
 9. prowadzenie rachunkowości;
 10. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 11. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;
 12. okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
 13. wycenę aktywów i pasywów;
 14. ustalenie wyniku finansowego;
 15. sporządzanie sprawozdań finansowych;
 16. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych, oraz pozostałej dokumentacji.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:
Praca w budynku Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach.

Stanowisko pracy:
Stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej z obsługą komputera oraz urządzeń biurowych, w pełnym wymiarze czasu pracy z przewagą wysiłku umysłowego. Praca samodzielna, lekka.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 0%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. podpisany własnoręcznie list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. CV – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis);
 4. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe;
 5. kopia świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, muszą być opatrzone klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 t.j. z dnia 24.05.2018r.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)”.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć lub przesłać na adres Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach, ul. Kwiatowa 7, 47-300 Krapkowice w terminie do 12 października 2018 r. do godz. 1400.

Informacje dodatkowe:

 1. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami.
 3. Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania, zostaną poinformowane indywidualnie i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
 4. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
 5. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie biuletynu informacji publicznej Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach.
 6. Kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, że korzysta z pełni praw publicznych oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.