Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

17.09.2018 r. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.

Nazwa i adres jednostki:
Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach
ul. Kwiatowa 7, 47-300 Krapkowice

Wymiar zatrudnienia:
1 pełny etat

Określenie stanowiska:
Referent ds. płac

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie średnie lub wyższe, o profilu rachunkowość, bankowość, ekonomiczne lub pokrewne;
 6. minimum 3-miesięczny staż pracy na stanowisku ds. płac;
 7. znajomość przepisów prawnych:
 1. ustawy o finansach publicznych;
 2. ustawy o samorządzie gminnym;
 3. ustawy o pracownikach samorządowych;
 4. ustawy o rachunkowości;
 5. ustawy o systemie oświaty;
 6. ustawy - Karta Nauczyciela;

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność biegłej obsługi komputera – pakiet biurowy MS Office;
 2. umiejętność pracy w zespole, rzetelność;
 3. samodzielność w podejmowaniu decyzji, komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność za powierzone zadania;
 4. umiejętność analizy i syntezy informacji (samodzielność w podejmowaniu decyzji, organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, rzetelność, dokładność, terminowość i odpowiedzialność za wykonywaną pracę).
 5. Znajomość programów excel, word, Płace Optivum, Płatnik, eCorpo-Net.

Mile widziana będzie znajomość programu Płace Optivum autorstwa firmy Vulcan.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń dla pracowników za pomocą programu komputerowego PŁACE OPTIVUM.
 2. Bieżące prowadzenie kart wynagrodzeń i potrąceń pracowników, uwidacznianie zmian dotyczących uposażenia.
 3. Sporządzanie list płac, list zasiłków ZUS, kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych, kart podatkowych.
 4. Prawidłowe i terminowe naliczanie wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych dla pracowników jednostek obsługiwanych.
 5. Sporządzanie wypłat świadczeń z ZFŚŚ dla pracowników oraz emerytów i rencistów: świadczenia urlopowe, dofinansowania do wypoczynku pracowników, emerytów, rencistów i ich rodzin, zapomogi.
 6. Prawidłowe potrącanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz sporządzanie i terminowe przekazywanie dokumentacji rozliczeniowej ZUS w systemie „Płatnik” /druki RCA, RSA, DRA inne wymagane/ z zachowaniem ustawowego terminu.
 7. Naliczanie i terminowe odprowadzanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych /PIT 4/.
 8. Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych dla pracowników /PIT-11, PIT-40, PIT 8A/.
 9. Terminowe zgłaszanie wszelkich informacji do ZUS i Urzędu Skarbowego w zakresie prawidłowego naliczania i odprowadzania zobowiązań wobec ZUS i US.
 10. Dokonywanie potrąceń ustawowych z wynagrodzeń pracowników oraz według złożonych indywidualnych deklaracji o potrąceniach.
 11. Terminowe sporządzanie przelewów dotyczących wszelkich potrąceń i należności z tytułu wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych, za pomocą elektronicznego systemu „eCorpo-Net”.
 12. Prowadzenie spraw związanych z grupowym ubezpieczeniem pracowników jednostek obsługiwanych.
 13. Bieżące uzgadnianie z księgowością naliczonego i przekazanego podatku i składek ZUS oraz innych informacji dot. bieżących wypłat.
 14. Prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami i Rzeczowym wykazem akt oraz Instrukcją Kancelaryjną.
 15. Pełna znajomość przepisów prawnych dotyczących wykonywanej pracy na zajmowanym stanowisku.
 16. Inne prace zlecone przez dyrektora i głównego księgowego CUW.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:
Praca w budynku Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach.

Stanowisko pracy:
Stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej z obsługą komputera oraz urządzeń biurowych, w pełnym wymiarze czasu pracy z przewagą wysiłku umysłowego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. podpisany własnoręcznie list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. CV – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis);
 4. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe;
 5. kopia świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, muszą być opatrzone klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 t.j.
  z dnia 24.05.2018r.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902)”.

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć osobiście  w siedzibie Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach, ul. Kwiatowa 7, 47-300 Krapkowice lub przesłać pocztą w terminie do 5 października 2018 r. do godz. 1400.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. płac”.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami.
 3. Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania, zostaną poinformowane indywidualnie i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
 4. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
 5. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie biuletynu informacji publicznej Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach.
 6. Kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, że korzysta z pełni praw publicznych oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.