Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

27.10.2017 r. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.

Nazwa i adres jednostki:
Gminne Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach
ul. Kwiatowa 7, 47-300 Krapkowice

Wymiar zatrudnienia:
1 pełny etat

Określenie stanowiska:
Referent ds. płac

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie średnie lub wyższe, o profilu rachunkowość, bankowość, ekonomiczne lub pokrewne;
 6. minimum 2-letni staż pracy;
 7. minimum 3-miesięczny staż pracy na stanowisku ds. płac;
 8. znajomość przepisów prawnych:
 1. ustawy o finansach publicznych;
 2. ustawy o samorządzie gminnym;
 3. ustawy o pracownikach samorządowych;
 4. ustawy o rachunkowości;
 5. ustawy o systemie oświaty;
 6. ustawy - Karta Nauczyciela;
 7. kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność biegłej obsługi komputera – pakiet biurowy MS Office;
 2. umiejętność pracy w zespole, rzetelność;
 3. samodzielność w podejmowaniu decyzji, komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność za powierzone zadania;
 4. umiejętność analizy i syntezy informacji.

Mile widziana będzie znajomość programu Płace Optivum autorstwa firmy Vulcan.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

Naliczanie wynagrodzeń  zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzanie list płac, deklaracji do ZUS, sporządzanie RP7, wystawianie zaświadczeń , naliczanie podatku, rozliczanie podatku zgodnie z przepisami, sporządzanie deklaracji podatkowych,  sprawozdań finansowych do GUS.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:
Praca w budynku Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach.

Stanowisko pracy:
Stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej z obsługą komputera oraz urządzeń biurowych, w pełnym wymiarze czasu pracy z przewagą wysiłku umysłowego.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 0%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. podpisany własnoręcznie list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. CV – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis);
 4. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe;
 5. kopia świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 6. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2014, poz. 1202).

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć lub przesłać na adres Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach, ul. Kwiatowa 7, 47-300 Krapkowice w terminie do 6 listopada 2017 r. do godz. 1500.

Informacje dodatkowe:

 1. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami.
 3. Osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania, zostaną poinformowane indywidualnie i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
 4. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
 5. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie biuletynu informacji publicznej Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach.
 6. Kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, że korzysta z pełni praw publicznych oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.