Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

11.08.2017 r. poszukiwany pracownik na zastępstwo na stanowisko samodzielny referent ds. płac

Nazwa i adres jednostki:
Gminne Centrum Usług Wspólnych
ul. Kwiatowa 7, 47-300 Krapkowice

Wymiar zatrudnienia:
1 pełny etat (na czas zastępstwa)

Określenie stanowiska:
samodzielny referent ds. płac

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie średnie lub wyższe, o profilu rachunkowość, bankowość, ekonomiczne lub pokrewne;
 6. minimum roczny staż pracy na stanowisku księgowego lub referenta ds. płac.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność biegłej obsługi komputera – pakiet biurowy MS Office;
 2. umiejętność pracy w zespole, rzetelność;
 3. samodzielność w podejmowaniu decyzji, komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność za powierzone zadania;
 4. umiejętność analizy i syntezy informacji;
 5. ponadto mile widziana znajomość programu Płace Optivum autorstwa firmy Vulcan.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy:
Praca w budynku Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach.

Stanowisko pracy:
Stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej z obsługą komputera oraz urządzeń biurowych, w pełnym wymiarze czasu pracy z przewagą wysiłku umysłowego. Praca samodzielna.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. podpisany własnoręcznie list motywacyjny;
 2. CV – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis);
 3. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe;
 4. kopia świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902).

Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Dokumenty należy złożyć lub przesłać na adres Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach, ul. Kwiatowa 7, 47-300 Krapkowice w terminie do 21 sierpnia 2017 r. do godz. 1430.

Informacje dodatkowe:

 1. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach zaprosi wybrane przez siebie osoby / osobę na rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
 4. Kandydat wybrany do zatrudnienia na zastępstwo będzie zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, że korzysta z pełni praw publicznych oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Objaśnienie:
Zgodnie z art. 12, ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902) Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach ogłasza o poszukiwaniu pracownika na zastępstwo bez konieczności ogłaszania o naborze na wolne stanowisko pracy.